Παρακολουθώντας τις εξελίξεις με σκοπό την εμπεριστατωμένη πληροφόρησή σας, παρουσιάζουμε συνοπτικά τα μέτρα όπως ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση (σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών στις 18/03/2020) με σκοπό την υποστήριξη της οικονομίας που πλήττεται λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

 

 

 Ας δούμε συνοπτικά τα κύρια σημεία των έκτακτων μέτρων όπως ανακοινώθηκαν:

 

Περιορίζεται η προσέλευση του κοινού στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ:

Οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα λαμβάνουν τα αιτήματα των συναλλασσόμενων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ίδιο θα ισχύει και για τα αιτούμενα τυχόν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων κ.α.. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/eidikos-katalogos-stoiheion-epikoinonias-me-ypiresies-aade . Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις ανωτέρω υπηρεσίες, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης.

 

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ, βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορονοϊού COVID-19.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή *, το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης του ΦΠΑ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αφορά τον μήνα Μάρτιο, και, εάν απαιτηθεί, θα δοθεί παράταση. Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων αναστέλλονται για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου για τις οφειλές Μαρτίου (καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών) χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

 

* Τα μέτρα αφορούν όλες, αυστηρά όμως, τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού. Οι ΚΑΔ έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τα ημερήσια στοιχεία ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της Π.Ν.Π. 25/02/2020, άρθ. 1, παρ. 2, περ. ζ.

 

Αναστολή Σύμβασης Εργασίας

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες με σημαντική μείωση τζίρου να θέτουν ως έκτακτο μέτρο σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέρος ή όλο το προσωπικό τους. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται σε αναστολή της εργασιακής τους σύμβασης γίνονται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού.

 

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορονοϊού COVID-19.

- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις

- Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες, αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις

- Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες, αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για τρεις (3) μήνες

 

Αναστολή πληρωμής, για εργαζομένους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου.

Προβλέπεται αναστολή πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για 4 μήνες των:

- Εργαζομένων για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή,

- Ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

 

Αναστολή υποχρέωσης εργοδότη, καταχωρήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Από 11/03/2020 και μέχρι 10/04/2020 αναστέλλεται η υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και της υπερεργασίας και τη νόμιμης, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακής απασχόλησης. Όλες οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο άνω διάστημα δηλώνονται μαζικά κατά το πρώτο 10ημερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

 

Επιτρέπεται η λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων κατά τις Κυριακές και αργίες.

Επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες με την τήρηση των σχετικών προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

 

Υπέρβαση ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων.

Επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

 

Μηχανισμός στήριξης σε εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19.

Θεσπίζεται μηχανισμός στήριξης εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται: όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σημείωση: Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή, θα λάβουν αποζημίωση στις αρχές Απριλίου, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους 800 ευρώ (Το Κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού). Το μέτρο αυτό αφορά και όσους όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η μέχρι και 17 Μαρτίου.

 

Πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν. Το πλαίσιο χορήγησης θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες.

 

Απαλλαγή καταβολής του 40% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και ταυτόχρονη Αναστολή πληρωμής, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που τα εκμισθώνουν σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για 4 μήνες.

Για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, θα προβλεφθεί, νομοθετικά, ότι θα καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, σε περίπτωση που το νοικιάζουν, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που τα εκμισθώνουν σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού ή σε εργαζομένους αυτών και οι οποίοι θα εισπράξουν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα, προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για 4 μήνες. 

 

Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

 

Αναστολή, έως τον Σεπτέμβριο, των πληρωμών χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε πως η αναστολή της καταβολής χρεολυσίου θα ισχύσει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και απευθύνεται μόνο σε όσες επιχειρήσεις ήταν συνεπείς στην αποπληρωμή των δανείων τους έως τα τέλη του 2019. Για το τμήμα του κεφαλαίου, η αποπληρωμή του οποίου θα μετατεθεί, θα υπάρξει παράταση της διάρκειας του δανείου.

 

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στο 6% από 24% σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον κορονοϊό και την αποφυγή της μετάδοσής του.

Η σχετική μείωση θα ισχύει μέχρι τέλους του έτους.

 

Παράταση της εκτιμητικής άσκησης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Ο φόρος ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές να ισχύσουν από την επόμενη χρονιά.

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης διόρθωσης επιφάνειας ακινήτων κατά τη διαδικασία και με τους όρους του άρθρου 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019. παρατείνεται έως 30/06/2020.

 

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών και Αναβολή εξέτασης εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών και αναστολή προθεσμίας άσκησής τους.

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16/03/2020 έως και 27/03/2020. Αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 46 του ν. 4520/2018, αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16/03/2020 μέχρι και τις 30/04/2020. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η προθεσμία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών.

 

Πρόστιμο ΕΥΡΩ 5.000 σε όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονται στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

 


Σημείωση:

Αυστηρή προϋπόθεση ένταξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων στα παραπάνω ευεργετικά μέτρα σύμφωνα με το Υπουργείο, αποτελεί η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

  

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση!

Επιστροφή

Λογιστικές Υπηρεσίες


Παροχή έγκυρης, έγκαιρης και ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης της επιχείρησής σας…

Περισσότερα...  

Φορολογικές Υπηρεσίες


Κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου φορολογικού σχεδίου με γνώμονα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της επιχείρησής σας…

Περισσότερα...  

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών διασφαλίζοντας την αειφορία της επιχείρησής σας.

Περισσότερα...