Η εταιρεία TZIGKOS|BANTRAS καταρτίζει ένα ολοκληρωμένο φορολογικό σχέδιο με γνώμονα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της επιχείρησής σας:

  • Φοροτεχνική υποστήριξη της επιχείρησης σας με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της εκάστοτε φορολογικής νομοθεσίας.

  • Συμβουλευτική επί φορολογικών θεμάτων που άπτονται του ιδιαίτερου αντικειμένου της επιχείρησής σας.

  • Ολοκλήρωση διαδικασιών σχετικών με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης σας.

  • Διευθέτηση φορολογικών ελέγχων και συναφών εκκρεμοτήτων.

  • Σύσταση και υποστήριξη ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.

  • Αλλαγή σύστασης της εταιρείας σας (μετατροπές- συγχωνεύσεις)

  • Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των φορολογικών προβλέψεων των αναπτυξιακών νόμων.

  • Εξειδικευμένα-ιδιάζοντα φορολογικά θέματα φυσικών προσώπων (Υποστήριξη κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων και Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την φορολογία δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών).

  • Νομική κάλυψη σε συνεργασία με άριστα καταρτισμένους νομικούς συμβούλους και συνεργάτες.