Η εταιρεία TZIGKOS|BANTRAS  παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες διασφαλίζοντας την αειφορία της επιχείρησής σας:

  • Σύνταξη λελογισμένων και βιώσιμων προϋπολογισμών (budgeting).

  • Τακτή και συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού μέσω της σύνταξης καταστάσεων εσόδων-εξόδων (P&L Statements) - πρoτάσεις αναπροσαρμογής προς τη διοίκηση της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησής σας.

  • Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan).

  • Πρόβλεψη και ρύθμιση της ταμειακής ρευστότητας.

  • Συμβουλές επί πολύπλοκων λογιστικών θεμάτων των Ελληνικών και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων