Η εταιρεία TZIGKOS|BANTRAS  παρέχει έγκυρη, έγκαιρη και ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη της επιχείρησή σας:

  • Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας στην έδρα της επιχείρησή σας ή στα γραφεία της εταιρείας μας μέσω των υπηρεσιών Λογιστικής Outsourcing προσαρμοσμένες πάντα στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελατών μας.

  • Επίβλεψη και συνεργασία με το λογιστήριο της επιχείρησή σας.

  • Ευθυγράμμιση με τα Ε.Λ.Π. Ν4308/13 σε αντιστοιχία με το προφίλ και τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησή σας.

  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων με άρτια γνώση της ισχύουσας εκάστοτε νομοθεσίας.

  • Συμβουλευτική επί ζητημάτων εργατικού δικαίου.

  • Εναρμόνιση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS).

  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών με εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου.

  • Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων επί φορολογικών, λογιστικών και λοιπών θεμάτων από εξειδικευμένους συνεργάτες μας.